Znaki towarowe wchodzące w skład masy upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Energetyczne Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki ogółu praw Upadłego do wchodzących w skład masy upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie następujących znaków towarowych:

  1. znak towarowy słowno-graficzny „ENERGETYCZNE CENTRUM”, ujęty w spisie inwentarza pod poz.626 z określeniem za cenę nie niższą niż 10 zł (dziesięć złotych) netto,
  2. znak towarowy słowno-graficzny „Błękitna Energia” nr ochrony 278759, ujęty w spisie inwentarza pod poz. 627 za cenę nie niższą niż 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) netto,
  3. znak towarowy słowno-graficzny „Zmień energię na dobre Gorąco polecam! Megawatek:) ec ENERGETYCZNE CENTRUM” nr ochrony 266532, ujęty w spisie inwentarza pod poz. 628 za cenę nie niższą niż 20 zł (dwadzieścia złotych) netto,
  4. znak towarowy słowno-graficzny „ec OSZCZĘDNA FIRMA” nr ochrony 275986, ujęty w spisie inwentarza pod poz. 32 za cenę nie niższą niż 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych) netto,
  5. znak towarowy słowno-graficzny „ec OSZCZĘDNY DOM” nr ochrony 275991, ujęty w spisie inwentarza pod poz. 33 za cenę nie niższą niż 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych) netto,
  6. znak towarowy słowno-graficzny „ec WŁĄCZ OSZCZĘDZANIE” nr ochrony 275985, ujęty w spisie inwentarza pod poz. 34 za cenę nie niższą niż 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych) netto,
  7. znak towarowy słowny „WŁĄCZ OSZCZĘDZANIE” nr ochrony 275992, ujęty w spisie inwentarza pod poz. 35 za cenę nie niższą niż 10 zł (dziesięć złotych) netto.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 10 marca 2023 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna przede wszystkim zawierać: dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty, oferowaną cenę nabycia, wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy, podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ww. składników majątku, które to oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent. Oferent/Kupujący/Nabywca zobowiązany jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy z Syndykiem. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów