Znaki towarowe wchodzące w skład masy upadłości Marcpol S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Marcpol S.A. praw do znaku towarowego ujętego w spisie inwentarza pod numerem 101378, który obejmuje:

  • prawa ze zgłoszenia znaku słownego Marcpol, nr zgłoszenia 264514, zgłoszonego w dniu 8 maja 2003 r.;
  • prawa ze zgłoszenia znaku słowno-graficznego Marcpol, nr zgłoszenia 264515, zgłoszonego w dniu 8 maja 2003 r.;
  • prawa ze zgłoszenia znaku słowno-graficznego Marcpol, nr zgłoszenia 264516 zgłoszonego w dniu 08 maja 2003 r.;
  • prawa ochronnego znaku słowno-graficznego Marcpol Popieraj swoje!!!, nr zgłoszenia 259002, nr prawa wyłącznego 170917, zgłoszonego w dniu 17 grudnia 2002 r

za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł netto, co po powiększeniu o podatek VAT wg stawki 23% daje kwotę 1 230,00 zł brutto.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 08 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna przede wszystkim zawierać: dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e mail, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty, oferowaną cenę nabycia, wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy, podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie należności, które to oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent. Oferent/Kupujący/Nabywca zobowiązany jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy z Syndykiem. Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży składników majątkowych objętych procesem sprzedaży – bez podawania przyczyny. Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów