Zorganizowana część przedsiębiorstwa Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (nieruchomość, ruchomości, wartości niematerialne i prawne)

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie ogłasza przetarg (aukcje) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (ZCP), w skład którego wchodzą aktywa opisane i wycenione w opisie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa pn.: „FLUID S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie wg stanu na dzień 03.03.2020 roku” dalej: „Oszacowanie” oraz w opisie i oszacowaniu nieruchomości pn.: „Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Sędziszowie, w powiecie jędrzejowskim, w woj. Świętokrzyskim, objętej KW nr KI1J/00044777/2”, które to operaty zostały opracowane przez  Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLOX” Spółka Cywilna Małgorzata Jakubiec, Maria Broda z siedzibą w Bielsku –  Białej  (wrzesień 2020), w postaci:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sędziszowie, w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim, składającej się z działki ewidencyjnej nr 589/31 o powierzchni 0,4965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1J/00044777/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, opisanej w operacie szacunkowym nieruchomości położonej w Sędziszowie objętej KW nr KI1J/00044777/2 opracowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLOX” Spółka Cywilna Małgorzata Jakubiec, Maria Broda z siedzibą w Bielsku –  Białej  (wrzesień 2020) oraz ujęte w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycji 2;

b) ruchomości stanowiących linię technologiczną do przetwórstwa biomasy, objętych Oszacowaniem, wymienionych w Tabeli 3 pn. „Elementy składowe linii technologicznej i części składowe nieruchomości” pod pozycjami 1-17, 19-21, ujętej w pkt V.2 Oszacowania pn. „Ruchomości” oraz ujętych w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach 4-21;

c) wartości niematerialnych i prawnych w postaci:

i. patentu objętego Oszacowaniem, wymienionego w pkt V.3.1 (kropka piąta) Oszacowania pn. „Patenty” oraz ujętego w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycji 365;

ii. oprogramowania objętego Oszacowaniem, wymienionego w pozycji 2 oraz 24 Tabeli 6 pn. „Zbiorcze zestawienie oszacowanych WNiP” ujętej w pkt V.3.4. Oszacowania pn. „Pozostałe WNiP” oraz ujętego w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach 366-367;

iii. prawa ochronnego na znak towarowy objętego Oszacowaniem, opisanego w pkt 3.3. Oszacowania pn. „Znak towarowy” oraz ujętego w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycji 369;

iv. danych mających postać opisów prac badawczych i rozwojowych przedstawionych w ramach projektów badawczo-rozwojowych ujętych w spisie inwentarza objętych Oszacowaniem, opisanych w pkt V.3.2. Oszacowania pn. „Prace B+R” oraz ujętych w spisie inwentarza w pozycjach 370-373,

v. udziałów w spółkach prawa handlowego objętych Oszacowaniem, opisanych w pkt V.4 Oszacowania pn. „Udziały w innych podmiotach” oraz ujętych w spisie inwentarza w pozycjach 374-376.

W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż ZCP, jak i jego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 4 033 800,00 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) netto.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 03 kwietnia 2024 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii Notarialnej, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 83/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Fluid S.A. – dot. zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 403 380,00  zł  (słownie: czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 54 1600 1462 1896 5040 4000 0001 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 83/20 – zorganizowana część przedsiębiorstwa” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 08 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych,  ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa oraz operat szacunkowy nieruchomości położonej w Sędziszowie objętej KW nr KI1J/00044777/2 (wrzesień 2020), opracowane przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLOX” s.c. Małgorzata Jakubiec, Maria Broda z siedzibą w Bielsku –  Białej, są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 83/20.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne poniżej.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki przetargu TUTAJ
  2. Wyciąg z opisu i oszacowania przedsiębiorstwa TUTAJ
  3. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów