Bronisława Górecka


Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU ?of? 24/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Bronisławy Góreckiej, zamieszkałej Siniec 19, 11-420 Srokowo, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp ?of? 45/17, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ustalił plan spłat wierzycieli Bronisławy Góreckiej. Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się z dniem 01 czerwca 2019 roku.