„PUSIH” sp. z o. o. w upadłości (KRS 0000060657)

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt KI1L/GU/174/2024, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość „PUSIH” sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, KRS 0000060657, adres Antoniego Hedy ps. „Szary” 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6611783827 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości „PUSIH” sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobrania TUTAJ

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt KI1L/GUp/20/2024.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Rejestrze w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

Sąd wezwał również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/27 02- 797 Warszawa.

W związku z powyższym Syndyk zawiadamia:

  1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Data obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych to 25 kwietnia 2024 r., numer obwieszczenia to 20240425/00313). Sygnatura akt postępowania dotycząca zgłoszenia wierzytelności to KI1L/GUp-Zw/20/2024).
  2. Wierzyciele, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy prawo upadłościowe (dalej: „PrUp”) tj. wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, mogą dokonać zgłoszenia wierzytelności w formie pisemnej w terminie jak w pkt 1 z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe bezpośrednio do syndyka masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02 – 797 Warszawa. Sygnatura akt postępowania dotycząca zgłoszenia wierzytelności to KI1L/GUp-Zw/20/2024).
  3. Skutkiem zgłoszenia wierzytelności po terminie jest obowiązek pokrycia kosztów wywołanych spóźnieniem w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia koszty te wynoszą 1 119,34 zł. Koszty płacone są wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka.
  4. Nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.
  5. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.
  6. Pkt 5 powyżej stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
  7. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (data obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych to 25 kwietnia 2024 r., numer obwieszczenia to 20240425/00313) pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w toku postępowania upadłościowego. Wierzyciele, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy prawo upadłościowe, tj. wierzyciele wymienieni w pkt 2 powyżej, zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości, pod rygorem j/w, mogą dokonać pisemnie z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe tj. bezpośrednio do syndyka masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02 – 797 Warszawa.

Zawiadomienie wierzyciela wraz z pouczeniem o toku postępowania upadłościowego, w tym dokonywaniu zgłoszeń wierzytelności do pobrania TUTAJ.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania