Kompleks Świętokrzyska Polana Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000891319)

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt KI1L/GU/124/2023, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Kompleks Świętokrzyska Polana Sp. z o. o., KRS 0000891319, siedziba: Warszawa, adres ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, NIP 6572841100 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt KI1L/GUp/23/2023.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Al. IX Wieków Kielc 4A, lok. 14, 25-516 Kielce.

Data obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych to 22 czerwca 2023 r., numer obwieszczenia to 0230622/00198.

Sąd wezwał również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Al. IX Wieków Kielc 4A, lok. 14, 25-516 Kielce.

Zawiadomienie wierzyciela wraz z pouczeniem do pobrania TUTAJ.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania