Euro – Ring Development sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000235627)


Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1896/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Euro – Ring Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Borzymowska 34/36, 03-565 Warszawa), numer KRS 0000235627, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie po ogłoszeniu upadłości będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 589/18.

Do pobrania:

  1. Postanowienie z dnia 25 czerwca 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Euro – Ring Developments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – tutaj

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133 w dniu 11 lipca 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

 

SSR Paweł Stosio
Sędzia –komisarz Euro – Ring Development sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: X GUp 589/18

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

W dniu 19 grudnia 2018 roku Syndyk złożył do akt sprawy operat szacunkowy wartości rynkowej wchodzących w skład masy upadłości praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Targówek, przy ul. Borzymowskiej 34/36, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 23, obręb 4-10-02, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00445022/9.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1 w dniu 02 stycznia 2019 roku.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

W dniu 06 maja 2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu-komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Euro – Ring Developments sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 z dnia 31 maja 2019 roku.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————