Forestel sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000100683)


Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 309/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Forestel sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS 0000100683, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 28 listopada 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Forestel sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone będzie pod sygnaturą akt: V GUp 305/18.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w dniu 17 grudnia 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243 (5631).

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Dorota Tylus – Chałońska
Sędzia-komisarz Forestel sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Sygn. akt: V GUp 305/18

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 07 czerwca 2019 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 132 z dnia 10 lipca 2019 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 10 marca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o uzupełniającej liści wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 59 (5949) w dniu 25 marca 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału kat. I i II funduszy masy upadłości Forestel sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o ostatecznym planie podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 w dniu 01 czerwca 2020 roku.