Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości (KRS: 000366320)


Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1888/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. sp. k. w Warszawie (KRS: 000366320) oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomir i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Do pobrania: Postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 roku o ogłoszeniu upadłości – TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 248 w dniu 24 grudnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Monika Gajdzińska – Sudomir
Sędzia-komisarz Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 766/19

W toku postępowania upadłościowego Syndyk ustalił, iż z dniem 18 października 2018 roku zmianie uległa nazwa spółki Upadłego na Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości oraz siedziba Upadłego na Al. Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa.

Do dnia 31 maja 2019 roku postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 1115/18.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 766/19.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 10 czerwca 2019 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 167 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 17 stycznia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 25 z dnia 06 lutego 2020 roku.