Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. sp. k. w upadłości (KRS: 000366320)


Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1888/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. sp. k. w Warszawie (adres: ul. Sulejkowska 20 lok. 6, 04-169 Warszawa) nr KRS: 000366320 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomir i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Do pobrania:

  1. Postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. sp. k. w Warszawie – tutaj

Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt X GUp 1115/18.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 248 w dniu 24 grudnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Monika Gajdzińska – Sudomir
Sędzia –komisarz Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. sp. k. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: X GUp 1115/18