INTERSPEED TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000367435)


Postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 46/13, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość dłużnika INTERSPEED TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującą likwidację majątku Upadłego oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe prowadzone jest przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 23/13, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 22 grudnia 2014 roku Syndyk przedłożył do akt postępowania upadłościowego listę wierzytelności Upadłego.

Postanowieniem z dnia 05 września 2016 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Następnie w toku postępowania upadłościowego Sędzia-komisarz dokonał z urzędu następujących zmian na liście wierzytelności:

Postanowieniem z dnia 12 września 2016 roku Sędzia-komisarz dokonał z urzędu zmiany na zatwierdzonej liście wierzytelności Upadłego w ten sposób, że:

 1. w miejsce zgłoszonej przez Wierzyciela “Stalprofil” S.A., ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza wierzytelności umieszczonej na liście wierzytelności pod pozycją 40 (numery zgłoszenia wierzytelności: 49 i 49 uzupełnienie) w kolumnie “Uznana wierzytelność” wpisać:
 •  w rubryce “kwota główna” w miejsce kwoty: “2 330 944,10 zł.” wpisać: “1 684 262,93 zł.”,
 •  w rubryce “razem” w miejsce kwoty: “2 333 142,28 zł.” wpisać: “1 686 461,11 zł.”;
 1. w miejsce zgłoszonej przez Wierzyciela: Powiat Ostrowiecki – Powiatowy Urząd Pracy, Al. 3-go Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wierzytelności umieszczonej na liście wierzytelności pod pozycją 55 (numer zgłoszenia wierzytelności 66) w kolumnie “Uznana wierzytelność” wpisać:
 •  w rubryce “kwota główna” w miejsce kwoty “26 548,70 zł.” wpisać: “2 462,20 zł.”;
 •  w rubryce “odsetki” do których przyporządkowano kategorię “czwartą” w miejsce kwoty “3 049,49 zł.”, wpisać kwotę “319,21 zł.”;
 •  w rubryce “odsetki” do których przyporządkowano kategorię “piątą” w miejsce kwoty “1 583,09 zł.” wpisać kwotę “327,10 zł.”;
 •  w rubryce “razem” w miejsce kwoty “31 181,28 zł.” wpisać kwotę “3 108,51 zł.”

 

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r. postanowił dokonać z urzędu zmiany na zatwierdzonej liście wierzytelności Upadłego w ten sposób, że:

 1. uznać dodatkowo na liście wierzytelności wierzytelność Wierzyciela “Stalprofil” S.A, ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza w kwocie 19 717,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych) ? w kategorii czwartej;
 2. wskazać, że wierzytelność opisana w pkt. 1 jest zabezpieczona rzeczowo na rzecz Wierzyciela “Stalprofil” S.A. w siedzibą w Dąbrowie Górniczej hipoteką przymusową na nieruchomości Upadłego, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KI1O/00032715/8.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 29 lipca 2016 roku została sporządzona i  złożona do Sędziego-komisarza pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym INTERSPEED TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postanowieniem z dnia 09 grudnia 2016 roku Sędzia-komisarz zatwierdził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w dniu 29 lipca 2016 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 03 października 2016 roku został sporządzony i  złożony w Sądzie oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości uzyskanych ze zbycia praw do nieruchomości obciążonej rzeczowo, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00032715/8.

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 roku Sędzia-komisarza zatwierdził oddzielny plan podziału funduszy uzyskanych ze zbycia praw do nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KI1O/00032715/8.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 06 października 2016 roku Syndyk złożył w Sądzie oddzielny plan podziału z dnia 05 października 2016 roku dotyczący funduszy masy upadłości uzyskanych ze zbycia ruchomości (walców hutniczych) na których ustanowiony został zastaw rejestrowy nr 2334172.

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził oddzielny plan podziału funduszy uzyskanych ze zbycia ruchomości objętych zastawem rejestrowym nr 2334172.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 06 października 2016 roku Syndyk przekazał do Sądu oddzielny plan podziału z dnia 05 października 2016 roku dotyczący funduszy masy upadłości uzyskanych ze zbycia ruchomości objętych zastawem rejestrowym nr 2336078.

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości Upadłego uzyskanych ze zbycia ruchomości (linii produkcyjnej do walcowania) na której ustanowiony został zastaw rejestrowy nr 2336078.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 21 października 2016 roku został sporządzony i  złożony w Sądzie oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości tj. pojazdów mechanicznych na których został ustanowiony zastaw skarbowy.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 21 października 2016 roku został sporządzony i złożony w Sądzie oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze zbycia ruchomości (linii technologicznej ciągu walcowniczego Walcowni Dużej oraz klatki walcowniczej trzeciej typu trio w Walcowni Dużej) na których ustanowione zostały zastawy rejestrowe nr 2290719 i nr 2356852.

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził oddzielny plan podziału funduszy uzyskanych ze zbycia ruchomości, na których ustanowione zostały zastawy rejestrowe nr 2290719 i 2356852.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 05 kwietnia 2017 roku zostało sporządzone przez Syndyka i  złożone do akt postępowania upadłościowego drugie uzupełnienie listy wierzytelności INTERSPEED TRADE sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Postanowieniem z dnia 19 września 2017 roku Sędzia – komisarz zatwierdził drugie uzupełnienie listy wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 28 grudnia 2018 r. zostało sporządzone i złożone przez Syndyka do akt postępowania upadłościowego trzecie uzupełnienie listy wierzytelności  INTERSPEED TRADE sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29 w dniu 11 lutego 2019 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Informacja z dn. 28 lutego 2019 r. dla pracowników Upadłego – wypłata wynagrodzeń I kategorii

W związku ze zbliżającą się wypłatą wynagrodzeń I kategorii Syndyk Masy Upadłości Interspeed Trade sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wzywa do niezwłocznego przesłania oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych wierzycieli. Pisemne oświadczenie dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego, należy złożyć lub przesłać listownie na adres Kancelarii Syndyka:

 • Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
  02-797 Warszawa
  e-mail: kancelaria@saltarski.com

lub

 • Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
  Biuro w Kielcach
  ul. Batalionów Chłopskich 48
  25-671 Kielce

Oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres korespondencyjny
 • Numer rachunku bankowego
 • Aktualny Urząd Skarbowy (na potrzeby przygotowania PiT-11)
 • Podpis

W przypadku braku rachunku bankowego środki pieniężne będą wysłane przekazem pocztowym na adres wskazany w oświadczeniu.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 29 listopada 2019 roku Syndyk sporządził i złożył do akt sprawy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości INTERSPEED TRADE sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący wierzytelności zaliczone do kategorii drugiej.

Obwieszczenie o przedmiotowym planie podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 9 z dnia 15 stycznia 2020 roku.