Krzysztof Grzęda


Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 139/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Grzędy zamieszkałego w Kielcach,  określił, że upadły Krzysztof Grzęda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz  syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 208/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 132 z dnia 10 lipca 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Anna Poborska
Sędzia-komisarz Krzysztofa Grzędy
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Sygn. akt: V GUp 208/19

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 30 grudnia 2019 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 12 z dnia 20 stycznia 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 23 stycznia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o ww. liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 w dniu 06 marca 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Syndyk przedłożył do akt kolejną uzupełniającą listę wierzytelności Krzysztofa Grzędy.

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 (6086) w dniu 07 października 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 28 stycznia 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32 w dniu 17 lutego 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 05 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 12 czerwca 2019 roku zobowiązania Krzysztofa Grzędy, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz.498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802),