Lucja Niechaj i Marek Niechaj


Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU “of” 1/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużniczki Lucji Niechaj zamieszkałej w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz upadłość dłużnika Marka Niechaj zamieszkałego w Olsztynie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawy upadłościowe Lucji Niechaj i Marka Niechaj połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, sędzią-komisarzem w obu połączonych sprawach wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, a syndykiem upadłości w obu połączonych sprawach wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp “of” 51/17, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 roku Sąd ustalił plan spłat wierzycieli Lucji Niechaj i Marka Niechaj. Orzeczenie uprawomocniło się z dniem 23 lipca 2019 roku.