Flyjet sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000315202)


Postanowieniem z dnia 09 maja 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 148/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Flyjet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 (KRS: 0000315202) i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 09 maja 2016 roku o ogłoszeniu upadłości Flyjet sp. z o.o. – TUTAJ

Postanowieniem z dnia 09 maja 2016 roku Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 maja 2016 roku.

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności. 

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 pr.u., należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 278/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe (art. 236 ustawy pr.u.).

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 278/16.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Flyjet sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 84/19.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 29 listopada 2017 roku Syndyk przedłożył do akt postępowania upadłościowego listę wierzytelności Flyjet Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 278/16 Ap 1).

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 07 kwietnia 2017 roku Syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Flyjet Sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt X GUp 278/16 Ap 1).

Postanowieniem z dnia 08 lipca 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 22 września 2017 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 278/16 Ap 1).

Postanowieniem z dnia 18 marca 2018 roku Sędzia – komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Flyjet sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o ostatecznym planie podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 201 w dniu 16 października 2018 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 2 grudnia 2018 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Postanowienie z 25 marca 2019 roku Sędzia – komisarz zatwierdzenia przedmiotową listę wierzytelności.