Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000048635)


Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 63/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów Sp. z o.o. (nr KRS 0000048635) z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i zastępcę sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Do pobrania: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – tutaj

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone będzie pod sygnaturą akt: V GUp 92/18.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83 w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania:

  1. Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności – tutaj

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Anna Poborska
Sędzia -komisarz Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Sygn. akt: V GUp 92/18

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk masy upadłości ukończył i przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gumienicach, Gminie Pierzchnica, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, stanowiących dz. ew. nr 1023/10 i 1023/11, obręb 0005 – Gumienice, dla których Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1B/00076531/1 i KI1B/00079391/8.

Ponadto do akt postępowania upadłościowego złożony został opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Masłowie Pierwszym, Gminie Masłów, powiecie kieleckim, stanowiących dz. ew. nr 869/8, 869/9, 869/10 i 869/11, obręb 0007 Masłów Pierwszy, dla których Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1L/00034040/6 i KI1L/00054329/2.

Obwieszczenia w powyższym przedmiocie ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 10 sierpnia 2018 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 27 listopada 2018 roku Syndyk sporządził i przedłożył do akt postępowania upadłościowego listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w dniu 21 grudnia 2018 roku Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 247 (5635).

 

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 13 września 2019 roku Syndyk sporządził i przedłożył do akt uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o uzupełniającej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 212 z dnia 31 października 2019 roku.

Postanowieniem z dnia 03 grudnia 2019 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 18 października 2019 r. Syndyk sporządził i przedłożył do akt sprawy oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 869/8, 869/9, 869/10, obręb 0007 o łącznej powierzchni 0,3866 ha, położonej w Masłowie Pierwszym, Gminie Masłów, w powiecie kieleckim zabudowanej budynkiem hali magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym o pow. użytkowej 957 m2 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  numer KI1L/00034040/6 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 869/11, obręb 0007 o powierzchni 0,1465 ha, położonej w Masłowie Pierwszym, w Gminie Masłów, w powiecie kieleckim dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KI1L/00054329/2.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 22 października 2019 roku Syndyk sporządził i przedłożył do akt sprawy oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży obciążonych zastawem rejestrowym rzeczy ruchomych w postaci zapasów magazynowych – towarów handlowych znajdujących się w magazynie przy ul. Zagnańskiej 232 w Kielcach, ujętych w spisie inwentarza pod poz. od 14 do 565.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 10 stycznia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi kolejną uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 19 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 03 lipca 2020 roku Sędzia-komisarz dokonał z urzędu zmiany listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym  Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach, złożonej przez syndyka masy upadłości przy piśmie z dnia 19 listopada 2018 roku.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 10 sierpnia 2020 roku oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy ruchomej, tj. jednego mieszalnika farb Fast&Fluid Managment TM 300 – 24 (rok produkcji 02.2006, 8/SCF, ŚT/0036, nr fabryczny 83321000000-84656).

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 186 (6076) z dnia 23 września 2020 roku.