Szpital Giżycki sp. z o.o. w upadłości (KRS: 452879)


Postanowieniem z dnia 20 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 19/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w Giżycku (KRS: 452879), wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Rynko, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Kwaterkiewicz oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 33/20.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu – komisarzowi wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 (5952) z dnia 30 marca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór zgłoszenia wierzytelności

Do pobrania: Wzór zgłoszenia wierzytelności – wierzyciel zagraniczny

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Paweł Rynko
Sędzia-komisarz Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn

Sygn. akt: V GUp 33/20

 

Komunikat Syndyka z dnia 23 marca 2020 roku zawierający najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszenia upadłości Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w Giżycku do pobrania tutaj.

Zawiadomienie Wierzyciela o ogłoszeniu upadłości Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. z pouczeniem dotyczącym zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do pobrania tutaj.

Informacja dotycząca skutków ogłoszenia upadłości Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych przed dniem ogłoszenia upadłości przez Szpital działający jako zleceniodawca lub usługodawca tutaj.

W dniu 06 maja 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 87 ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o treści postanowienia z dnia 30 kwietnia 2020 roku wydanego na podstawie art. 15 zzs. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 695), którym Sąd Rejonowy w Olsztynie zarządził bieg terminów do:

wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie V GU 19/20 o ogłoszeniu upadłości Szpitala Giżyckiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Giżycku w zakresie jurysdykcji sądów polskich, termin biegnie od dnia opublikowania obwieszczenia,

wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie V GU 19/20 o zatwierdzeniu warunków sprzedaży Przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giżycku, termin biegnie od dnia opublikowania obwieszczenia.

 

W dniu 30 czerwca 2020 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydziału Gospodarczego z dnia 20 marca 2020 r. (V GU 19/20), Syndyk zawarł umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Giżycku. Nabywcą przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego jest Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku.