Adrian Burski

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 241/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Adriana Burskiego zamieszkałego w Warszawie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 832/21, przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 09 listopada 2022 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Adriana Burskiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 226 w dniu 23 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania