Adrian Sadowski

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 224/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Adriana Sadowskiego zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Urszulę Filipowicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 141/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Adriana Sadowskiego. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 30 marca 202 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania