ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000097327)

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 95/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość ADS Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167 (KRS: 0000097327), wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 632/17. W toku postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą akt X GUp 632/17 został ukończony i przekazany sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 4/1 i 5/7 o łącznej powierzchni 0,6462 ha, położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00475401/9. Nieruchomość objęta ww. operatem została sprzedana przez Syndyka. Ponadto w dniu 18 kwietnia 2019 roku została sporządzona i  przekazana sędziemu-komisarzowi lista wierzytelności Upadłego. Postanowieniem z dnia 22 maja 2018 roku Sędzia-komisarz na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, zatwierdził listę wierzytelności Upadłego.

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku (na skutek zażalenia dłużnika) Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 roku (sygn. akt X GU 95/17), zniósł postępowanie od dnia 28 lutego 2017 roku i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy w Warszawie do ponownego rozpoznania.


Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1170/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość ADS Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 4/6, lok. 214 (KRS: 0000097327) oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 23 maja 2019 roku o ogłoszeniu upadłości ADS Inwest sp. z o.o. – TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o upadłości  ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 (5753) z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Piotr Kędzierski
Sędzia-komisarz ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 235/19

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 235/19.


W dniu 26 lutego 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o uzupełniającej liście wierzytelności ukazało się w dniu 20 marca 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 56/2020 (5946).

Postanowieniem z dnia 08 czerwca 2020 roku Sędzia-komisarz zatwierdził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania