Agnieszka Górna

Postanowieniem z dnia 24 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt XIX GR 7/21 z wniosku dłużnika Agnieszki Górnej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49125 ust. 1 Prawa upadłościowego), postanowił:

  1. otworzyć postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Agnieszki Górnej, zamieszkałej w Markach;
  2. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 127);
  3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Postępowanie restrukturyzacyjne toczyło się pod sygnaturą akt XIX GRp 3/22.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6 w dniu 10 stycznia 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania