Andrzej Gołębiewski

Postanowieniem z dnia 26 maja 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 997/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Andrzeja Gołębiewskiego, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 696/20, przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 09 czerwca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

Sędzia-komisarz Andrzeja Gołębiewskiego
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 696/20


W dniu 11 grudnia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Andrzeja Gołębiewskiego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 (6222) w dniu 22 kwietnia 2021 roku.


W dniu 02 lutego 2021 roku Syndyk złożył do akt opis i oszacowanie udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego, tj.:

  1. udziału 1/8 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, rolnej, położonej w miejscowości Rokicie, gm. Mochowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 199, o powierzchni 1,87 ha,
  2. udziału 1/8 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Ligowo, gm. Mochowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 188, o powierzchni 800 m2, oraz
  3. udziału 15/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, rolnej, położonej w miejscowości Ligowo, gm. Mochowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 268, o powierzchni 1,4540 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00007256/2.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 (6222) w dniu 22 kwietnia 2021 roku.


W dniu 18 listopada 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Andrzeja Gołębiewskiego.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 245 (6644)  w dniu 20 grudnia 2022 roku.


Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2023 roku Sąd odwołał Sędziego-komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie sędzi Aleksandry Grabusińskiej-Rutkowskiej.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania