Anna Miernik


Postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 389/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Anny Miernik zamieszkałej w Połańcu, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 308/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 16 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach – Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wszystkie niewykonane zobowiązania upadłej Anny Miernik powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 30 września 2019 r. za wyjątkiem niewykonanych zobowiązań pieniężnych wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. z 2019 r., poz. 498).

Obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 (5952) z dnia 30 marca 2020 roku

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania