Anna Swoboda i Stanisław Swoboda

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 53/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Edwarda Swobody zamieszkałego w Olsztynie oraz upadłość dłużniczki Anny Danuty Swobody zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Wioletty Obrębskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 80/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 14 marca 2023 roku Sąd umorzył postępowanie upadłościowe wobec Stanisława Swobody.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Anny Swobody.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania