Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000422971)

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 664/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłości Atlantic S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 25 sierpnia 2015 roku o ogłoszeniu upadłości Atlantic S.A. –  TUTAJ

Postępowanie upadłościowe Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 386/15.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 53/19.


Postanowieniem Sądu z dnia 05 maja 2016 roku do pełnienia funkcji Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym ATLANTIC S.A. w upadłości likwidacyjnej powołany został ponownie SSR Cezary Zalewski.


W dniu 16 sierpnia 2016 roku Syndyk przekazał do akt postępowania upadłościowego listę wierzytelności Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 386/15 Ap-1).

Postanowieniem z dnia 02 maja 2018 roku Sędzia – komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 20 lutego 2017 roku Syndyk przekazał do akt postępowania upadłościowego pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 386/15 Ap-1).

Postanowieniem z dnia 02 maja 2018 roku Sędzia – komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW ATLANTIC S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

W związku ze zbliżającą się wypłatą zaległych wynagrodzeń (za okres po ogłoszeniu upadłości 25.08.2015r.) ujętych na liście wierzytelności ATLANTIC S.A. w upadłości likwidacyjnej w I kategorii zaspokojenia, Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym ATLANTIC S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych.

Pisemne oświadczenie dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego należy złożyć lub przesłać listownie na adres Kancelarii Syndyka:

Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
ul. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa
e-mail: kancelaria@saltarski.com

Oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • nr rachunku bankowego
  • właściwy Urząd Skarbowy (na potrzeby przygotowania PiT-4)
  • podpis

W przypadku braku rachunku bankowego środki pieniężne będą wysłane przekazem pocztowym na adres wskazany w oświadczeniu.


Postanowieniem z dnia 13 maja 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał SSR Cezarego Zalewskiego z funkcji sędziego-komisarza i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Piotra Bartosiewicza.


Syndyk Masy Upadłości ATLANTIC S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 53/19) informuje, iż w związku ze zbliżającą się wypłatą ostatecznego planu podziału, zwraca się o przesłanie oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych.

Pisemne oświadczenie dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego, należy przesłać na adres mailowy: kancelaria@saltarski.com.

Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • nr rachunku bankowego
  • właściwy Urząd Skarbowy
  • podpis

Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.


W dniu 10 października 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223 w dniu 18 listopada 2022 roku.


Postanowieniami z dnia 08 listopada 2022 roku Sędzia-komisarz zmienił listę wierzytelności ATLANTIC S.A. w upadłości likwidacyjnej zatwierdzoną postanowieniem z 02 maja 2018 roku.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225 w dniu 22 listopada 2022 roku.


Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2022 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza ASR Piotra Bartosiewicza i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Magdaleny Pawełko.


W dniu 29 sierpnia 2023 roku Syndyk przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjne.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 (6843) w dniu 04 października 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania