Barbara Karólczak

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 45/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Barbary Karólczak zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 38/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 7 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłat wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Barbary Karólczak. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221 w dniu 12 listopada 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania