Barbara Konecka

Postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 324/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Koneckiej zamieszkałej w Opatowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 305/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wezwał również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 204 (6349) w dniu 20 października 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 08.10.2020 r., poz. 1744).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności, w myśl art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać pisemnie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: V GUp 305/21, na adres kancelarii Syndyka:

Tycjan Saltarski – Syndyk Masy Upadłości Barbary Koneckiej
Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa

Pouczenie:

Art. 54a Prawa upadłościowego:

 1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
 2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.

Art. 235 Prawa upadłościowego:

 1. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.
 2. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.

Art. 236 Prawa upadłościowego:

 1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.
 2. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
 4. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości.

Art. 237 Prawa upadłościowego:

Nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Art. 239 Prawa upadłościowego:

 1. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.
 2. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Rejestru.
 3. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.
 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.

Art. 239a Prawa upadłościowego:

Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Art. 240 Prawa upadłościowego:

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;
 9. numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Art. 241 Prawa upadłościowego:

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie wyznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego.


W dniu 10 lutego został przekazany sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Barbary Koneckiej:

 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerach 154 i 179, położonej w miejscowości Wyszmontów, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00081205/1.
 2. Udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 1150/5, położonej w miejscowości Opatów, gmina Opatów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1T/00023092/2.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 w dniu 28 marca 2022 roku.


W dniu 01 września 2022 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Barbary Koneckiej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194 (6593) w dniu 06 października 2022 roku.


W dniu 23 grudnia 2022 r. Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy obciążonej tj. udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 1150/5, położonej w miejscowości Opatów, gmina Opatów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1T/00023092/2.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 25 w dniu 06 lutego 2023 roku.


W dniu 11 sierpnia 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy obciążonej tj. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 154 i 179, o łącznej powierzchni 0,35 ha położonej w miejscowości Wyszmontów, gmina Ożarów, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KI1S/00081205/1.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 29 września 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189 (6840).


W dniu 21 listopada 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Barbary Koneckiej. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 239 w dniu 11 grudnia 2023 roku.

 


 

W dniu 09 lutego 2024 roku Syndyk przekazał Sędziemu- komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58 w dniu 21 marca 2024 roku.

 


 

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2024 roku Sąd zmienił z urzędu listę wierzytelności Barbary Koneckiej złożoną w dniu 01 września 2022 roku w zakresie wierzytelności pod poz. 5 dotyczącej wierzyciela Lumen Profit 21 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, RFI:1454.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 19 marca 2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 56 (6958).

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania