Barbara Pupek

Postanowieniem z dnia 07 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 213/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Pupek zamieszkałej w Piszu, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 127/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Joanna Bury
Sędzia-komisarz Barbary Pupek
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 127/19


Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86 z dnia 05 maja 2020 roku.


W dniu 08 lipca 2020 roku Syndyka przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 Upadłej.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 198 (6088) z dnia 09 października 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania