Barbara Rudnicka


Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 141/19 Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Rudnickiej zamieszkałej w miejscowości Nowe Kanice, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz – sędziego Sadu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 184/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 30 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Barbary Rudnickiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 23 maja 2019 r., z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) – bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania