Beata Borycka (dawniej: Sitarz)


Postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 246/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Boryckiej (dawniej: Sitarz) zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Tycjana Szymona Saltarskiego .

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1483/20, przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224 (6114) z dnia 17 listopada 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Wojciech Pudełko
Sędzia-komisarz Beaty Boryckiej
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 1483/20

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk złożył do akt w dniu 16 lutego 2021 roku opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 109 położonego w Warszawie przy ul. Aluzyjnej 21E wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA3M/00427833/5.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 (6222) w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 15 czerwca 2021 roku Syndyk przekazał do akt listę wierzytelności Beaty Boryckiej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 154 (6299) w dniu 11 sierpnia 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2022 roku Sąd odwołał Sędziego-komisarza w osobie SSR Wojciecha Pudełko i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Sadkowskiej.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 30 listopada 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Beaty Boryckiej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 16 w dniu 24 stycznia 2023 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 16 maja 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Beaty Boryckiej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 w dniu 15 czerwca 2023 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 09 sierpnia 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Beaty Boryckiej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 22 września 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 184 (6835).

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania