Beata Łapieniecka

Postanowieniem z dnia 05 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 55/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Beaty Łapienieckiej zamieszkałej w Nidzicy, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sędzią komisarzem wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską, a syndykiem upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego (nr licencji  127). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp „of” 70/19.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 115 z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Adam Sołoma
Sędzia-komisarz Beaty Łapienieckiej
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 70/19


Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego sędzią-komisarzem w miejsce dotychczasowego.


W dniu 21 stycznia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Beaty Łapienieckiej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 w dniu 01 czerwca 2020 roku.


Postanowieniem z dnia 08 października 2021 roku Sąd wyznaczył ASR Adama Sołomę sędzią – komisarzem w miejsce dotychczasowego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania