Beata Majewska

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1782/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Majewskiej zamieszkałej w Warszawie, określił, iż Beata Majewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 125/17, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył zobowiązania Upadłej bez ustalenia planu spłat wierzycieli.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania