Bogdan Mikulski

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 235/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Mikulskiego zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 249/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 150 z dnia 05 sierpnia 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Dorota Tylus – Chałońska
Sędzia – komisarz Bogdana Mikulskiego
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Sygn. akt: V GUp 249/19


Syndyk sporządził i w dniu 21 maja 2020 roku przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Bogdana Mikulskiego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 czerwca 2020 roku.


W dniu 05 czerwca 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu -komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Bogdana Mikulskiego.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128 w dniu 05 lipca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania