Bogusława Borowska


Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 316/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Bogusławy Borowskiej zamieszkałej w miejscowości Dębno, określił, że upadła Bogusława Borowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 273/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 23 września 2020 roku Sąd umorzył wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Bogusławy Borowskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 25 lipca 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) – bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 201 w dniu 14 paź grudnia dziernika 2020 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 18 grudnia 2020 roku

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania