Bogusława Ewa Kalinowska i Leszek Kalinowski

Postanowieniem z dnia 07 sierpnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 131/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bogusławy Ewy Kalinowskiej zamieszkałej w Olsztynie oraz Leszka Kalinowskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył ASR Roberta Romanowskiego, a syndykiem masy upadłości Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 95/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 24 marca 2022 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Bogusławy Kalinowskiej i Leszka Kalinowskiego. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 25 maja 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania