Bolesław Chabuz

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 329/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bolesława Chabuza zamieszkałego w Jędrzejowie, określił, że upadły Bolesław Chabuz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego, nr licencji 127.

Postępowanie upadłościowe prowadzone było przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 33/18.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018 roku Sąd umorzył wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania upadłego Bolesława Chabuza powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 31 stycznia 2018 roku, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania