Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000232317)

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 212/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000232317 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 02 maja 2016 roku.

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności w załączeniu.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 pr.u., należy dokonać z podaniem sygnatury akt, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe (art. 236 ustawy pr.u.):

ASR Marek Cybulski
Sędzia-komisarz Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 86/19

Postępowanie upadłościowe dłużnika toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 243/16

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 86/19.


W dniu 24 maja 2016 roku Syndyk ukończył i złożył do Sędziego-komisarza opis i oszacowanie zespołu nieruchomości położonych w Elblągu, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgi wieczyste nr KW EL1E/00055428/9, EL1E/00076455/0, EL1E/00078159/9.


Postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie odwołał Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny.


W dniu 08 listopada 2016 roku Syndyk przedłożył do akt postępowania upadłościowego listę wierzytelności Upadłego.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2017 roku Sędzia-komisarza zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 10 lutego 2017 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 28 lipca 2017 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Postanowieniem z dnia 22 września 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 28 grudnia 2017 roku syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o trzeciej uzupełniającej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20 w dniu 29 stycznia 2018 roku.


Postanowieniem z dnia 30 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zwolnił z funkcji sędziego – komisarza SSR Monikę Mysiakowską-Choinę i wyznaczył nowego sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Walenciak.


W zakresie etapu postępowania upadłościowego należy również wskazać, iż Syndyk prowadzi czynności mające na celu sprzedaż Zespołu aktywów wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) Sp. z o.o. w upadłości w postaci: prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 224.512 m2 położonych w Elblągu, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr EL1E/00055428/9, EL1E/00076455/0, EL1E/00078159/9 oraz praw Upadłego do Egzemplarzy: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, umów oraz dokumentacji powykonawczej, związanych z przedsięwzięciem polegającym na budowie Centrum Handlowo- Usługowego przy ul. Akacjowej w Elblągu.

Szczegółowe informacje o warunkach sprzedaży ww. zespołu aktywów Upadłego dostępne w zakładce „Lista aktualnych przetargów” (http://saltarski.com/pl/lista-aktualnych-przetargow/).


W dniu 11 marca 2021 roku Syndyk przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o ostatecznym planie ukazało się w dniu 06 maja 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86 (6231).


Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2021 roku Sąd zwolnił z funkcji sędziego-komisarza Annę Walenciak i wyznaczył nowego sędziego-komisarza w osobie asesora sądowego Marka Cybulskiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania