C&C Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000271803)

Postanowieniem z dnia 06 listopada 2013 roku, wydanym pod sygn. akt IX GU 117/13, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość C&C Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Jana Drąga. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt IX GUp 28/13.

Następnie zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. z dnia 15 grudnia 2014 roku, poz. 177), od 01 stycznia 2015 roku sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie zostały przekazane do rozpoznawania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

W związku z powyższym postępowanie upadłościowe C&C Polska Sp. z o.o. w Warszawie, od dnia 01 stycznia 2015 roku rozpoznawane było przez X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (aktualnie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. akt X GUp 61/15.

Postanowieniem z dnia 04 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego C&C POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45
96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania