Dorbud S.A. w upadłości (KRS: 157306)

 


Postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 471/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Dorbud S.A z siedzibą w Kielcach (KRS: 157306), wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Sędka, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt  V GUp 84/20.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 9 marca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Dorbud S.A. w upadłości – tutaj

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 56 (5946) z dnia 20 marca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Arkadiusz Sędek
Sędzia-komisarz Dorbud S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce

Sygn. akt: V GUp 84/20

 

Wobec skierowania do Syndyka szeregu zapytań dotyczących wielu kwestii związanych z toczącym się postępowaniem upadłościowym spółki DORBUD S.A. w upadłości, celem usystematyzowania informacji i uwarunkowań prawnych związanych ze sprawą, niniejszym wyjaśniam co następuje poniżej.

 1. Wyjaśnienie braku zastosowania znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe w postępowaniu upadłościowym spółki DORBUD S.A. w upadłości

Postępowanie upadłościowe spółki DORBUD S.A. toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe (dalej: „PrUp”) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia nowelizacji ustawy, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 roku. Stanowi o tym treść art. 9 ust. 1 wskazanej ustawy nowelizującej (ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), zgodnie z którą,  w sprawach w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (a więc przed dniem 24 marca 2020 roku) wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przy czym, nie dotyczy do treści art. 315, art. 317, art. 320, art. 330a i art. 334 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe, które to przepisy obowiązują począwszy od dnia 8 października 2019 roku.

Powyższe oznacza, że w warunkach toczącego się postępowania upadłościowego spółki DORBUD S.A. w upadłości nie obowiązują  m.in. następujące (zmienione) przepisy ustawy, których brzmienie określa zakres w/w. nowelizacji tj:

 • art. 51 ust. 1 pkt. 4 PrUp oraz art. 236 ust. 1 PrUp stosownie do którego zgłoszenia wierzytelności podlegają zgłoszeniu syndykowi. Powyższe oznacza z kolei, że w dalszym ciągu obowiązuje reguła,  stosownie do której zgłoszenia wierzytelności podlegają zgłoszeniu Sędziemu – komisarzowi a nie syndykowi.
 • art. 235 ust. 1 PrUp, który kreuje obowiązek wierzyciela, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, do ponoszenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.
 1. Dopuszczalne sposoby zaspokojenia roszczeń wierzycieli

Wobec zapytań dotyczących możliwość rozliczenia wierzytelności w innej formie aniżeli pieniężna – np. w formie majątkowej, należy dostrzec, że obowiązująca ustawa w sposób wyraźny zakazuje tego typu rozliczeń. Warto jest zwrócić uwagę, że w postępowaniu upadłościowym istnieje wyłącznie możliwość zaspokojenia roszczeń wyrażonych w formie pieniężnej (stanowi o tym treść art. 91 PrUp).  Sposób zaspokojenia należności innych aniżeli koszty postępowania i zobowiązania masy upadłości, o których jest mowa w art. 230 ust. 2 PrUp określa natomiast treść art. 344 PrUp, który stanowi, o tym, że należności sklasyfikowane od kategorii pierwszej do kategorii czwartej podlegają zaspokojeniu dopiero po zaspokojeniu wskazanych wyżej kosztów postępowania i zobowiązań. Jeżeli natomiast suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, należności dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości należności poprzedzającej kategorii, a jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, należności te zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Kategoryzacja należności przeznaczonych do zaspokojenia zgodnie z wyrażoną powyżej regułą została wyrażona w art. 342 ust. 1 PrUp, który to przepis stanowi, że należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości na podstawie planów podziału dzieli się na następujące kategorie:

kategoria pierwsza – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 i 303) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;

kategoria druga – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;

kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;

kategoria czwarta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego.

Przepisu art. 342 ust. 1 pkt 4 PrUp (kategoria czwarta) nie stosuje się do:

1) należności z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego, jak również w ramach wykonania układu;

2) należności z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przez wspólników albo akcjonariuszy dysponujących mniej niż 10% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu spółki, chyba że są oni członkami organów spółki lub faktycznie prowadzą jej sprawy;

3) należności wspólnika albo akcjonariusza, który stał się nim w wyniku konwersji wierzytelności na udziały lub akcje dokonanej w ramach zawartego układu, z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przed taką konwersją.

6. Do pożyczek lub innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przez podmiot, który dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu w spółce kapitałowej lub dysponuje bezpośrednio większością głosów w spółce osobowej, będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem upadłej spółki, która otrzymała pożyczkę lub była beneficjentem czynności prawnej o podobnych skutkach, przepisy ust. 1 pkt 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Warto jest również zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe określa także dopuszczalność potrąceń. Stanowią o tym art. 93 do 96 PrUp.

Art. 93 [Potrącenie wierzytelności]

 1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
 2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.
 3. Jeżeli termin płatności nieoprocentowanego długu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości nie nastąpił, do potrącenia przyjmuje się sumę należności zmniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż sześć procent, za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia płatności i nie więcej niż za okres dwóch lat.

Art. 94 [Dopuszczalność potrącenia]

 1. Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli dłużnik upadłego nabył wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości albo nabył ją w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upadłości, wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.
 2. Potrącenie jest dopuszczalne, jeżeli nabywca stał się wierzycielem upadłego wskutek spłacenia jego długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli nabywca w czasie, gdy przyjął odpowiedzialność za dług upadłego, nie wiedział o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości. Potrącenie jest zawsze dopuszczalne, jeżeli przyjęcie odpowiedzialności nastąpiło na rok przed dniem ogłoszenia upadłości.

Art. 95 [Dopuszczalność potrącenia]

Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości.

Art. 96 [Oświadczenie wierzyciela]

Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności.

 1. Dochodzenie roszczeń uznanych w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Fakt uznania, bądź też odmowy uznania wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które nie zakończyło się przyjęciem i zatwierdzeniem układu, nie wyłącza potrzeby zgłoszenia wierzytelności na zasadach ogólnych (art. 236 ust. 1 i następne PrUp w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku). W tym wypadku, zgłoszenia roszczeń wcześniej uznanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, należy jednak zaznaczyć stosowną rubrykę w obowiązującym formularzu zgłoszenia wierzytelności (rubryka 8.1.).

W przypadku potwierdzenia informacji, że dana wierzytelność została ujęta w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu sanacyjnym DORBUD S.A. nie zachodzi obowiązek jej wykazywania poprzez przywołanie dowodów na okoliczność jej istnienia i wysokości (rubryka 8.2.).

W przypadku innych wierzytelności aniżeli ujęte w spisie wierzytelności, należy sprecyzować daną wierzytelność, określić w zgłoszeniu tytuł wierzytelności, a także wyliczyć i określić sposób wyliczenia wierzytelności ubocznych – w tym wierzytelności odsetkowych. W sytuacji gdy dana wierzytelność była dochodzona w postępowaniu sądowym należałoby wskazać sygnaturę akt tego postępowania oraz oznaczenie sądu, przed którym toczyło się wskazane postępowanie (taka sama reguła dotyczy innych postępowań wskazanych w rubryce nr 6 formularza. Należałoby zwrócić uwagę, że chociaż nie jest to wymóg ustawowy, dobrą praktyką wydaje się również przedkładanie wraz ze zgłoszeniem wierzytelności tytułów wykonawczych  stwierdzających istnienie i wysokość zgłoszonej wierzytelności. Przy opracowaniu listy wierzytelności pomocne jest także uzyskanie wiedzy, czy w przedmiocie danej wierzytelności toczyło się wcześniej postępowanie egzekucyjne, a także z jakim efektem została przeprowadzona egzekucja.

Obowiązek zgłoszenia wierzytelności dotyczy także wierzytelności odsetkowych (o ile nie podlegają one rozpoznaniu z urzędu na liście wierzytelności – o czym stanowi treść art. 236 ust. 2 zd. 2 oraz ust. 3 PrUp oraz art. 237 PrUp a także art. 238 ust. 1 PrUp w zw. z art. 237 PrUp).  Stosownie do treści art. 92 ust. 1 PrUp odsetki z masy upadłości mogą być zaspokajane za okres do dnia ogłoszenia upadłości (w zgłoszeniu wierzytelności należy zatem wyliczyć wierzytelności odsetkowe od dnia wymagalności roszczenia do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości tj. do dnia 8 marca 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk ukończył i w dniu 28 lipca 2020 roku przekazał do akt opis i oszacowanie wartości majątku DORBUD S.A. w upadłości, w skład którego wchodzą:

 1. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 49, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00069933/7;
 2. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Głęboczka 3, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00151682/4;
 3. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Miłej 73, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00063768/7;
 4. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Juliusza Słowackiego 3 oraz Jana i Jędrzeja Śniadeckich 4, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00095616/0;
 5. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 153, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00110606/9;
 6. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 153, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00058495/4;
 7. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 153, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00110607/6;
 8. Nieruchomości położone w miejscowości Borków, w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, dla których prowadzone są KW nr KI1L/00038764/5 i KW nr KI1L/00038889/7;
 9. Nieruchomości położone w miejscowości Borków, w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, dla których prowadzone są KW nr KI1L/00051854/0, KI1L/00051860/5, KI1L/00051861/2, KI1L/00051862/9, KI1L/00051863/6, KI1L/00051864/3;
 10. Nieruchomości położone w miejscowości Masłów, w gminie Masłów, dla których prowadzone są KW nr KI1L/00099298/2, KI1L/00128661/1, KI1L/00007071/4, KI1L/00109490/2, KI1L/00062990/5, KI1L/00116131/0;
 11. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Paderewskiego 10A, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00069306/3;
 12. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Paderewskiego 10, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00105087/6;
 13. Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Paderewskiego 12, dla której prowadzona jest KW nr KI1L/00069307/0;
 14. Ruchomości;
 15. Inne prawa majątkowe.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu majątku Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 sierpnia 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 30 lipca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą częściową listę wierzytelności DORBUD S.A. w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165 w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 10 lutego 2021 roku Syndyk przekazał do akt sprawy drugą częściową listę wierzytelności DORBUD S.A. w upadłości.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 w dniu 29 marca 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 11 marca 2022 roku Syndyk przekazał do akt pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności DORBUD S.A. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 81 (6480) w dniu 27 kwietnia 2022 roku

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 30 marca 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie wartości majątku DORBUD S.A. w upadłości w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 428/6, obręb 0010 Kielce, ul. Zagnańska 49 w Kielcach.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 75 w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 12 września 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi oddzielny plan podziału sum uzyskanych z likwidacji majątku Upadłego w postaci ruchomości obciążonych zastawami skarbowymi – poz. 631, 633, 634 spisu inwentarza .

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 10 października 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 (6847).

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 12 września 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi oddzielny plan podziału sum uzyskanych z likwidacji majątku Upadłego w postaci ruchomości obciążonych zastawami skarbowymi – poz. 640, 644, 1712 spisu inwentarza.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 10 października 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 (6847).

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 12 marca 2024 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełnienie nr 3 do listy wierzytelności Dorbud S.A. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 80 w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania