Dorota Gadowska


Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 290/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Doroty Gadowskiej zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 282/18.

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania