Dorota Gajerska


Postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 290/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Gajerskiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 250/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 02 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach – Sąd Upadłościowy umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości to jest przed 17 lipca 2019 r. za wyjątkiem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) – bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 185 w dniu 22 września 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania