Dorota Halina Jaśkowiak

Postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 201/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Haliny Jaśkowiak zamieszkałej w Dywitach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 124/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 226 z dnia 22 listopada 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Paweł Sas
Sędzia-komisarz Doroty Haliny Jaśkowiak
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 124/19


W dniu 29 czerwca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 136 w dniu 15 lipca 2020 roku.


W dniu 29 czerwca 2020 roku Syndyk przekazał do akt sprawy opis i oszacowaniu nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Dywity przy ul. Olsztyńskiej 89 lok. 8, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00132183/3.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Upadłej ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 136 w dniu 15 lipca 2020 roku.


Postanowieniem z dnia 08 czerwca 2021 roku Sąd wyznaczył Asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Sas sędzią -komisarzem w miejsce dotychczasowego.


W dniu 21 lipca 2021 roku Syndyk ukończył i złożył do akt sprawy aktualizację opisu i oszacowania nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Doroty Jaśkowiak.

Obwieszczenie o aktualizacji opisu i oszacowania ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 178 w dniu 14 września 2021 roku.


Postanowieniem z dnia 22 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wyznaczył Asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Adriana Piersę sędzią-komisarzem w miejsce dotychczasowego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania