Dorota Jaremkiewicz

Postanowieniem z dnia 10 marca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 181/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Doroty Jaremkiewicz zamieszkałej w Warszawie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 150/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ustalił plan spłat wierzycieli Upadłej.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania