Edyta Bogucka

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 25/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Edyty Boguckiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 37/18.

Postanowieniem z dnia 15 marca 2022 roku Sąd postanowił umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Edyty Boguckiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 31 stycznia 2018 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie) – bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 02 kwietnia 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania