Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000347139)

Postanowieniem z dnia 02 lipca 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 38/12, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jędrzejowie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Elżbiety Zarzyckiej i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 11/12, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 21 maja 2013 roku Sąd odwołał z funkcji Sędziego-komisarza SSR Elżbietę Zarzycką i wyznaczony Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek.

Dotychczas Syndyk przedłożył do Sędziego-komisarza listę wierzytelności i trzy uzupełniające listy wierzytelności, które zostały zatwierdzone przez Sędziego-komisarza.


W dniu 24 kwietnia 2017 roku zostało sporządzone i  złożone do Sądu czwarte uzupełnienie listy wierzytelności Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej.

Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r. przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109 w dniu 07 czerwca 2017 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania