Elżbieta Kazimiera Radzymińska


Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 227/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Kazimiery Radzymińskiej zamieszkałej w Ornecie, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Witolda Marweg, oraz syndyka upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp „of” 44/17, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie umorzył postępowanie upadłościowe Elżbiety Radzymińskiej. 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania