Fluid S.A. w upadłości (KRS: 374101)

Postanowieniem z dnia 4 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 519/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Fluid S.A z siedzibą w Sędziszowie (KRS: 374101), wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Sędka, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 4 marca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Fluid S.A. w upadłości – tutaj

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 56 (5946) z dnia 20 marca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Arkadiusz Sędek
Sędzia-komisarz Fluid S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce

Sygn. akt: V GU 519/19


W dniu 28 lipca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Fluid S.A. w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165 w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 04 listopada 2020 roku został ukończony i  przekazany do akt opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie wraz z operatem szacunkowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 17, w powiecie jędrzejowskim, w województwie Świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1J/00030205/1, operatem szacunkowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 9, w powiecie jędrzejowskim, w województwie Świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1J/00044777/2 oraz operatem szacunkowym wartości ruchomości przedsiębiorstwa Upadłego Fluid S.A. w upadłości.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 w dniu 24 listopada 2020 roku.


W dniu 4 marca 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności.

Obwieszczenie o uzupełnieniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 (6209) z dnia 02 kwietnia 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2022 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 17 listopada 2021 roku Syndyk przekazał do akt kolejne uzupełnienie listy wierzytelności.

Ogłoszenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 28 grudnia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 251 (6396).

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2022 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 21 czerwca 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi:

  • oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej – ruchomości w postaci samochodu osobowego BMW X6 nr rej. TJE 48090, rok produkcji 2016, z którego realizacji środki przeznaczone są na rzecz Skarbu Państwa Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach,
  • oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej – ruchomości w postaci wózka jezdniowego podnośnikowego, z którego realizacji środki przeznaczone są na rzecz Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowi.

Obwieszczenia o ww. planach podziału ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 26 w dniu 07 lutego 2023 roku.


W dniu 2 sierpnia 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej – prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 545 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym, położonej w Sędziszowie przy ulicy Przemysłowej 17, o powierzchni 713 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00030205/1.

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28 w dnia 09 lutego 2023 roku.


W dniu 19 grudnia 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 w dniu 01 marca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania