Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości (KRS: 000366320)

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1888/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. sp. k. w Warszawie (KRS: 000366320) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Do pobrania: Postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 roku o ogłoszeniu upadłości – TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 248 w dniu 24 grudnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Marek Cybulski
Sędzia-komisarz Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 92/21

W toku postępowania upadłościowego Syndyk ustalił, iż z dniem 18 października 2018 roku zmianie uległa nazwa spółki Upadłego na Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości oraz siedziba Upadłego na Al. Wojska Polskiego 11 01-524 Warszawa.

Do dnia 31 maja 2019 roku postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 1115/18. Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze. W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 766/19, a aktualnie (od dnia 09 lipca 2021 r.) prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 92/21.


W dniu 10 czerwca 2019 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 167 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.


W dniu 17 stycznia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 25 z dnia 06 lutego 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2022 roku Sędzia – komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną  17 stycznia 2020  roku.


W dniu 21 października 2020 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi nowy opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 228 z dnia 23 listopada 2020 roku.


Postanowieniem z dnia 09 lipca 2021 roku Sąd zwolnił z funkcji sędziego-komisarza SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir i wyznaczył nowego sędziego -komisarza w osobie ASR Marka Cybulskiego, a sprawie nadana została sygnatura akt XVIII GUp 92/21.


W dniu 12 kwietnia 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności.

Ogłoszenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 06 grudnia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 235 (6380).


W dniu 15 września 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 17 października 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 201 (6852).

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania