Grupa L.S. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000335068)

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 218/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Grupy L.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 101/13.

Postanowieniem z dnia 13 maja 2014 roku Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie upadłościowe.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania