Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000588435)

Postanowieniem z dnia 18 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 921/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grupa Opeus sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock (KRS 0000588435) oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Do pobrania: Postanowienie z dnia 18 września 2017 roku o ogłoszeniu upadłości Grupa Opeus sp. z .o.o. – TUTAJ.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 w dniu 04 października 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Magdalena Pawełko
Sędzia-komisarz Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 207/19

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 699/17.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały

XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp  207/19.


Syndyk Masy Upadłości Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku informuje, iż przekazał dokumentację pracowniczą do archiwum prowadzonego przez Archiwista Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie., które zajmuje się przechowywaniem dokumentów Upadłego.

W związku z powyższym podania kierowane do Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7), wnioski o duplikaty świadectw pracy, czy inne zaświadczenia dotyczące spraw pracowniczych przekazywane są do wyżej wymienianego podmiotu.

Dodatkowo Syndyk informuje, że istnieje możliwość samodzielnego złożenia podania o dokumenty znajdujące się w archiwum, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.archiwista.eu. Na wskazanej stronie znajdują się wszystkie formularze i zgody, jakie należy podpisać w celu uzyskania dokumentów, co również skraca czas oczekiwania na wnioskowany dokument.

Jednocześnie Syndyk zwraca uwagę, iż dokumentacja wydawana przez archiwistę może podlegać opłacie, zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie www.archiwista.eu.


Postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji Sędziego – komisarza SSR Ewę Królikowską -Saks i powołał do pełnienia tej funkcji SSR Marcina Krawczyka.


W dniu 22 maja 2018 roku oraz w dniu 26 czerwca 2018 roku syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego oszacowania majątku masy upadłości Grupy Opeus sp. z o.o. w upadłości, tj. operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w województwie mazowieckim, w mieście Płock, w miejscowości Miłosław i miejscowości Karolew oraz oszacowania ruchomych składników mienia w postaci elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego, urządzeń teletechnicznych, wyposażenia biurowego, produkcyjnego, mebli i urządzeń technicznych, obrazów, profili i listew do produkcji oraz uszczelnień, szyb i ram do produkcji, zapasów magazynowych, zapasów różnych materiałów i akcesoriów do produkcji.


Postanowieniem z dnia 18 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji Sędziego – komisarza SSR Marcina Krawczyka i powołał do pełnienia tej funkcji SSR Cezarego Zalewskiego.


W dniu 01 marca 2019 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 52 z dnia 14 marca 2019 roku.


W dniu 11 lipca 2019 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o uzupełnieniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 152 z dnia 07 sierpnia 2019 roku.


W dniu 06 listopada 2019 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o drugim uzupełnieniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 227 z dnia 25 listopada 2019 roku.


W dniu 16 marca 2020 roku Syndyk przedłożył do akt:

  • oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej – nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. działki 88/39, KW nr PL1P/00126178/2, położonej w mieście Płock;
  • oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej – nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. działki 24/4, KW nr PL1P/00094006/2, położonej w miejscowości Mirosław gmina Słupno.

Postanowieniami z dnia 22 grudnia 2020 roku Sędzia-komisarz zatwierdził ww. oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze zbycia nieruchomości położonych w Płocku i w Mirosławiu.


Postanowieniem z dnia 12 maja 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji sędziego-komisarza sędziego Cezarego Zalewskiego, powołując w jego miejsce na tę funkcję asesora sądowego Piotra Bartosiewicza.


W dniu 04 listopada 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi trzecie uzupełnienie listy wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o trzecim uzupełnieniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5 z dnia 11 stycznia 2021 roku.


Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2022 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza ASR Piotra Bartosiewicza i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Magdaleny Pawełko.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania