Grzegorz Grudziński

Postanowieniem z dnia 30 września 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1158/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Grzegorza Grudzińskiego zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 481/15, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy  ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył bez ustalania planu spłaty wszystkie zobowiązania Grzegorza Grudzińskiego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania