Halina Gębska

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 428/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Haliny Gębskiej zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127) oraz sędziego-komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej.

Postępowanie upadłościowe prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 446/17.

Postanowieniem z dnia 04 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ustalił plan spłat wierzycieli Upadłej. Orzeczenie uprawomocniło się z dniem 01 października 2019 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania